ENERGETSKI PREGLED JAVNE RASVJETE

Instalacija javne rasvjete je postrojenje koje se sastoji od elemenata nosivih konstrukcija, kabelskog razvoda i uređaja za mjerenje, sklapanje, razvod, upravljanje, regulaciju intenziteta svjetlosnog toka i svjetiljki, sa svrhom rasvjetljavanja javnih i prometnih površina u naseljima i rasvjetljavanja javnih cesta. Kod energetskog pregleda javne rasvjete uključuju se samo sustavi potrošnje električne energije od mjesta preuzimanja do krajnjeg potrošača.

Energetski pregled javne rasvjete provodi se svakih 5 godina

Prema Pravilniku o energetskim pregledima, javni sektor je obavezan provesti energetski pregled javne rasvjete jednom u pet (5) godina, a provodi ga za to ovlaštena osoba od strane Ministarstva.
Elaborat (studija) o energetskom pregledu postojećeg sustava javne rasvjete izrađuje se sa ciljem analize postojećeg stanja i buduće primjene mjera energetske učinkovitosti. Nakon izrade studije sa definiranim mjerama i povratima investicije pristupa se izradi idejnog i glavnog elektrotehničkog projekta javne rasvjete sa troškovnikom, nakon kojega se raspisuje javno nadmetanje za izvođača radova.

BEST ENERGY SOLUTIONS Vam nudi:

 • energetski pregled javne rasvjete,
 • projektiranje modernizacije javne rasvjete,
 • rješavanje modela financiranja energetski učinkovite javne rasvjete,
 • konzalting usluge jedinicama lokalne samouprave za pripremu javne nabave i ugovora (ESCO ili javno – privatno partnerstvo),
 • konzalting usluge izrade projektnog zadatka i terminskog plana za prijavu na javni poziv za sufinanciranje (40%-80%) Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Modeli financiranja energetske obnove javne rasvjete

 • samostalno financiranje jedinice lokalne samouprave + sufinanciranje Fonda od 40% do 80% (moguće iskoristiti i darovnicu EBRD-a do 10% na glavnicu kredita)
 • sufinanciranje Fonda od (40% do 80%) + ESCO partner iz uštede (20% do 60%)
 • sufinanciranje Fonda od (40% do 80%) + javno-privatno partnerstvo iz uštede (20% do 60%)

Elaborat o energetskom pregledu javne rasvjete sadržava:

 1. Analizu tehničkih i energetskih svojstava postojeće javne rasvjete
  • analizu mjesta preuzimanja električne energije,
  • analizu specifičnih zona javne rasvjete,
  • analizu tipova izvora svjetlosti koji se koriste,
  • analizu svjetiljki u kojima se nalaze izvori svjetlosti,
  • analizu sustava regulacije i upravljanja javne rasvjete.
 1. Potrošnju električne energije sustava javne rasvjete
 2. Prijedloge i preporuke za modernizaciju sustava sa definiranim potrebnim ulaganjima i povratima investicije