Potpora poduzećima za tranziciju na energetski i resursno učinkovito gospodarstvo

Procijenjena alokacija sredstvava: 1,9 milijardi kuna
Planirano je da maksimalni iznos bespovratnih sredstava:

 • za MSP-ove (do 250 zaposlenih) iznosi do 7.500.000 kn,
 • za srednje kapitalizirana (250 – 3000 zaposlenih) maksimalni iznos do 35.000.000 kn.

Napomena: Indikativna raspodjela alokacije za ovu mjeru iznosi 40% za MSP-ove i 60% za srednje kapitalizirana poduzeća.


Cilj je poduprijeti bržu i bolju prilagodbu gospodarstva trenutnim i budućim ekološkim zahtjevima, te kroz ulaganja u zelenu tranziciju i stvaranje zelenih vještina utjecati na povećanu učinkovitost proizvodnje, očuvanje postojećih i stvaranje novih radnih mjesta.

Prihvatljive industrije:

 • metaloprerađivačka
 • tekstilna
 • prehrambena
 • kemijska
 • građevinska
 • drvoprerađivačka

Bespovratna sredstva dodijelit će se samo financijski održivim poduzećima iz navedenih prihvatljivih sektora samo ako u kompetitivnom postupku dodjele sredstava dokažu da planirana ulaganja doprinose jednom ili više sljedećih ciljeva:

 • promicanju kružnog gospodarstva uvođenjem resursne učinkovitosti u proizvodni ciklus i životni vijek proizvoda, uključujući održivu opskrbu primarnim i sekundarnim sirovinama;
 • dekarbonizaciji i smanjenju emisija energetski intenzivnih industrija, uključujući demonstraciju i uvođenje inovativnih tehnologija s niskom razinom emisija.
 • energetska učinkovitost i demonstracijski projekti u MSP-ovima ili velikim poduzećima, i mjere potpora u skladu s kriterijima energetske učinkovitosti
 • integracija obnovljivih izvora energije
 • potpora proizvodnim procesima prihvatljivima za okoliš i učinkovitost resursa u MSP-ovima i velikim poduzećima
 • promicanje upotrebe recikliranih materijala kao sirovina
 • doprinos stvaranju zelenih vještina i radnih mjesta te zelenog gospodarstva

Prihvatljive aktivnosti:

 • ulaganja u izgradnju i opremanje poslovnih jedinica, podizanje tehnološke spremnosti poduzeća
 • ulaganja u inovacije procesa i organizacije poslovanja
 • usavršavanje zaposlenih kako bi se olakšala stalna prilagodba promjenjivim poslovnim modelima, radnim uvjetima i novim trendovima
 • ulaganje u mjere energetske učinkovitosti
 • promicanje energije iz obnovljivih izvora energije
 • savjetodavne usluge za MSP-ove povezane s projektom ulaganja
 • aktivnosti neophodne za provedbu projekta

Potpora neće biti moguća za sljedeće aktivnosti:

 • ulaganja koja se odnose na fosilna goriva (uključujući daljnju upotrebu);
 • ulaganja u postrojenja za odlaganje otpada na odlagališta otpada, u postrojenja za mehaničku biološku obradu (MBT) i spalionice otpada

Napomena: ovo se izuzeće ne odnosi na ulaganja u postrojenja isključivo namijenjena za obradu opasnog otpada koji se ne može reciklirati i postojeća postrojenja, gdje je ulaganje u svrhu povećanja energetske učinkovitosti, hvatanja ispušnih plinova za skladištenje ili uporabu ili oporabe materijala iz pepela za spaljivanje, pod uvjetom da takva ulaganja ne rezultiraju povećanjem kapaciteta prerade otpada ili produljenjem vijeka trajanja postrojenja

 • Aktivnosti kod kojih dugotrajno odlaganje otpada može dugoročno naštetiti okolišu (npr. nuklearni otpad).

Očekivani učinak ulaganja financiranih ovom mjerom je sljedeći:

 • smanjenje štetnih emisija treba biti za minimalno 20% manji od emisija u usporedivim ulaganjima koja nisu usmjerena na energetsku učinkovitost i korištenje obnovljivih izvora energije, ili
 • korištenje reciklata i oporabljivih materijala u ukupnom volumenu materijala u proizvodnji treba biti na razini od minimalno 20%.

Za sve detaljne informacije možete nas kontkatirati na: ovaj email.